الف) تعلیم و تربیت و ادبیات فارسی

  1. 1.        ادبیات فارسی

-         تعلیم و تربیت در شعر و نثر تعلیمی فارسی؛

-         تعلیم و تربیت در ادب غنایی فارسی؛

-         تعلیم و تربیت در شعر حماسی فارسی؛

-         تعلیم و تربیت در منظومه‌های عاشقانة فارسی؛

-         تعلیم و تربیت درادبیات معاصر؛

-         جنبه‌های زیبا شناسی و بلاغی متون تعلیمی؛

-         تحلیل بلاغی اشعار تربیتی؛

-         تحلیل مفاهیم تربیتی- عرفانی شعر و ادب فارسی و آسیب شناسی آن؛

 

  1. 2.       ادبیات منطقه‌ای

-          بررسی و تحلیل مضامین تربیتی و اخلاقی در شعر شاعران خراسان جنوبی؛

-         بررسی ادبیات عامیانة خراسان جنوبی از منظر تعلیم و تربیت؛

ب) مطالعات تطبیقی و بینا رشته‌ای

- تحلیل آموزه‌های تربیتی شعر فارسی با رویکرد ادبیات تطبیقی؛

- بررسی محتوای تربیتی شعر فارسی از دیدگاه جامعه شناختی؛

- بررسی محتوای تربیتی شعر فارسی از دیدگاه روان‌شناسی؛

- رابطه فلسفه و تربیت در ادب فارسی؛

- نقش شعر عرفانی در تربیت جامعه؛

- گفتارمحوری و رفتار محوری در آرای تربیتی شعرا و نویسندگان فارسی؛

- تطبیق مضامین تربیتی شعر فارسی با متون دینی (قرآن، نهج البلاغه، نهج الفصاحه و سایر کتاب‌های روایی)؛

- بررسی و تحلیل تطبیقی آموزه‌های تربیتی در کتاب‌های درسی ایران و جهان.

- کمال مطلوب انسانی در شعر و ادب فارسی؛

- نارسایی زبان در تربیت با استناد به شعر و ادب فارسی.

            - تبارشناسی تعالیم تربیتی موجود در متون ادبی (در دوره‌ها و سبک‌ها مختلف شعر و نثر فارسی).

ج) مطالعات کاربردی

- جایگاه اشعار کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی در تعلیم و تربیت دانش آموزان؛

- نقش و جایگاه اشعار کتاب‌های فارسی مقطع متوسطه اول و دوم در تعلیم و تربیت دانش آموزان؛

- نقد و تحلیل آموزه‌های تربیتی در کتاب‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی؛

- جایگاه مدیریت آموزشی در شعر و ادب فارسی.