(عنوان مقاله بدون فاصله از سرصفحه حداکثر در 20 کلمه با قلم ب.نازنین 16 پررنگ)

نویسنده اول (نویسنده مسئول)، عنوان یا درجه علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل (ب.نازنین 10 پررنگ)

آدرس پست الکترونیک (Times New Roman 10 Italic)

نویسنده دوم، عنوان یا درجه علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل

آدرس پست الکترونیک (Times New Roman 10 Italic)

 

 

----- 4 سطر فاصله (ب.نازنین . 10 نازک) -----

 

چکیده(ب.نازنین  .14 پررنگ)  

متن چکیده شامل هدف، روش، یافته‌ها و نتایج باشد. چکیده مقاله با قلم ب.نازنین اندازه 11 با فاصله خطوط 1.15، با کناره‌های ردیف شده justify نوشته شود. طول چکیده در مقالة کامل حدود 150 کلمه باشد. چکیده باید به تنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف باشد. از اشاره به منابع در چکیده خودداری شود. فاصله میان چکیده و واژگان کلیدی دو سطر باشد.

 

 

واژگان کلیدی: حداقل3 و حداکثر 5 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند (قلم ب.نازنین 11).

 

 

 

 

  1. 1.     متن اصلی (ب.نازنین 14 پررنگ)

متن اصلی مقاله شامل بخش‌های اصلی: مقدمه، روش، یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقدمه با یک خط فاصله پس از چکیده آغاز شود. به منظور یکسان سازی مجموعه مقالات این همایش و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل کامپیوتری آنها فراهم شود، لازم است که همة مقالات با طرحی یکسان و کاملاً هماهنگ تهیه و تایپ شوند. این راهنما به نویسندگان مقالات فارسی کمک می‌کند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همایش تهیه نمایند. توجه شود که فرمت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول همایش است.

برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم افزار مایکروسافت ورد نسخة 2013 در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حاشیه­های مقاله از بالا و پایین و از سمت راست و چپ 2.5 سانتی­متر می­باشد. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم (فونت) ب.نازنین و اندازة 12، با فاصله سطر یک تهیه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم ب.نازنین و اندازه 14 پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم ب.نازنین و اندازه 12پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شماره‌گذاری شود. شماره گذاری باید به صورت سیستمی (امکانات حرفه‌ای نرم افزار) باشد. از تایپ شماره ها به صورت دستی اجتناب شود.

خط اول همة پاراگراف‌ها به جز پاراگراف اول باید دارای تورفتگی به اندازة cm 5/0 باشد. برای این منظور از امکان تنظیم «first line) در بخش تنظیمات (paragraph) استفاده شود و از زدن فاصله بوسیله (space) جداً خودداری شود.

  1. 1.     حداکثر طول مقاله

با توجه به محدودیت در چاپ مقالات، کل مقاله (با احتساب فهرست منابع، جداول ضمائم و ...) نباید از 15 صفحه A4 (هر صفحه 24 سطر) و حداکثر تعداد 6000 کلمه تجاوز کند.

 

  1. 2.     زیرنویس­ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همة‌ موارد فارسی و به صورت راست‌چین با قلم ب.نازنین و اندازة 11 و زیرنویس­های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازة 9 نوشته شوند.

 

  1. 3.     جدول‌ها

هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که در سمت راست بالای جدول با قلم ب.نازنین پررنگ و اندازة 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. عنوان ستون­های جداول بایستی به صورت وسط چین (ب.نازنین 9 پررنگ) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست­چین (ب.نازنین . 10 نازک) و اگر لاتین باشند به صورت چپ­چین (Times New Roman 8) باید تایپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. و نیز اگر جدول­ها دارای منبع می­باشند بایستی شماره منبع در داخل کروشه در انتهای عنوان جدول ذکر شود. (توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط­چین نسبت به طرفین کاغذ قرار گیرد.)

 

جدول 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 4.     شکل‌ها و نمودارها

هر شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط­چین در زیر آن با قلم ب.نازنین پررنگ و اندازة 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها و شکل­ها می­توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند ولی به گونه­ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ­ها و جزییات آنها قابل تشخیص باشد. شکل‌ها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. هر شکل را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید. (توجه شود که خود شکل­ها و نمودارها نیز، همانند جدول­ها باید در موقعیت وسط­چین نسبت به طرفین کاغذ قرار گیرند.)

 

 

  1. 5.     شیوه استناد نویسی و منابع

اشاره به منابع در داخل و پایان متن باید به صورت روش APA باشد. (هر مرجع بایستی حداقل یک­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد.). مراجع فارسی را با قلم ب.نازنین نازک 11 و مراجع انگلیسی را با قلم Times New Roman . 10 نازک تایپ نمایید.

 

  با سپاس

             دبیرخانه همایش منطقه ای جایگاه تعلیم و تربیت در شعر و ادب فارسی