تعلیم و تربیت عمری به درازای حیات بشر دارد و فرایندی است که انتقال‌دهندة علوم و معارف و میراث فرهنگی به انسان ها است. اندیشه‌های متعالی آنگاه که در جامة فاخر و آراستة شعر و ادب عرضه شود، تأثیرگذاری و ماندگاری ومقبولیت بیشتری می‌یابد.

بخش اعظم شعر و ادب فارسی برگرفته از قرآن و متون اسلامی است و یکی از مهم‌ترین اهداف دانشگاه فرهنگیان نیز، تربیت معلمانی مجهز به سلاح تعلیم و تربیت است تا بتوانند نسل های آینده را به زیور علم و ادب بیارایند و برای زندگی اجتماعی بهتر و سالم تر آماده نمایند؛ بنابراین، همایش«جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی» در راستای تحقق اهداف ذیل برگزار می‌شود.

  • آشنایی جامعه با مفاهیم تربیتی شعر و ادب فارسی؛
  • معرفی شاعران و نویسندگان حوزة تعلیم و تربیت؛
  • بررسی میزان تأثیر متون ادبی در اعتلای سطح تعلیم و تربیت در جامعه؛
  • هم اندیشی و هم‌افزایی استادان و پژوهشگران این حوزه؛
  • ارتقای سطح پژوهش های این حوزه؛
  • تشویق جوانان به مطالعة شعر و ادب فارسی و بهره‌مندی از مضامین آن.